Rationalism in Harun Nasution’s Epistemology of Islamic Law

Authors

  • Zaid Hamdani University of Malaya
  • Mohammad Taufiq Rahman UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DOI:

https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5823

Keywords:

Islamic law, epistemology, philosophy, modernity

Abstract

The term 'epistemology' is a term directly related to the field of philosophical debate. As one of the branches of philosophy, it studies science in terms of its definition, the establishment of its types, the determination of its sources and channels and the identification of its limits and limitations. Although these epistemological questions are commonly used in the disciplines of philosophy and the sciences, for some scholars they are also relevant and useful in the field of Islamic law. The following brief study will attempt to elaborate on the epistemological theory of Islamic law by analyzing the thoughts of a prominent Islamic scholar, Harun Nasution, an expert in Islamic philosophy and theology.

References

Ash-Shiddieqy, Hasbi (1971), Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang

Amin, Ahmad (1964), Duha al-Islam, Jld. I. Kaherah: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah

Abdullah, Abdul Rahman (2001), Falsafah dan Kaedah Pemikiran. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd

Awang, Omar bin (1991), “Some Observations On The Notion of the Shari'ah in Islam”, dalam Jurnal ISLAMIKA, vol. IV. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House

Abdul Rahim, Rahimin Affandi (1995), “Budaya Taqlid di Dalam Masyarakat Melayu: Suatu Tinjauan Ringkas”, dalam Jurnal Syari'ah, vol. 3, bil. 1

___________, Rahimin Affandi (1997), “Gerakan Tajdid di Malaysia: Teori dan Realiti”, dalam Dinamisme Pengajian Syari'ah. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Al-Syahrastani (1967), al-Milal wa al-Nihal. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi

Anwar, Syamsul (1993), “Tiga Aliran Epistemologi Hukum Islam”, dalam Al-Mawarid No. 1 September-Desember (1993)

Faruqi, Ismail Raji, (2000), Tauhid: Kesannya Terhadap Pemikiran dan Kehidupan. Unit Terjemahan Modal Perangsang Sdn. Bhd (terj.). Kuala Lumpur: tp

Hadi, P. Hardono (1994), Epistemologi: Filsafat Pengetahuan. Yogyakarta: Kanisius

Hj Musa, Hashim bin (2001), Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya

Hamat, Mohd. Fauzi bin, “Pembangunan Minda Ummah Berasaskan Asas Utama Pemikiran Epistemologi Islam: Satu Perbincangan”, dalam Jurnal Usuluddin, jld. 2, Bil. 15, Julai 2002. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Hasaballah, A, (1964), Usul al-Tasyri' al-Islami. Kaherah: Dar al-Ma'arif

Iqbal, Muhammad (2009), Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia. Cet. I. Tangerang: Gaya Media Pratama

Ibrahim, Lutpi (1993), Antologi Pemikiran Islam. Selangor: HIZBI

Mahmasani, Sobhi (1977), Filsafat Hukum dalam Islam. Bandung: Al-Ma'arif

Mu'allim, Amir dan Yusdani (2001), Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press

Muhammad Syukri, Muahammad Nabil, (2000), “Pembaharuan Fiqh: Keperluan dan Metodologi”, dalam Pengasoh, bil. 562

Munawar-Rahman, Budhy (2001), Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman. Jakarta: Paramadina

Nata, Abuddin (2001), Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nasution, Harun (2000), Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mizan

_____________, (2002), Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan. Jakarta: UI Press

_____________, (1988), “Ijtihad Sumber Ketiga dalam Islam”, dalam Haidar Bagir, Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan

_____________, (1986), Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press

_____________, (2003), Falsafat Agama. Jakarta: Bulan Bintang

_____________, (1979), Ceramah Tentang Kedudukan Akal dalam Islam. Jakarta: Yayasan Idayu

_____________, (1982), Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press

Ridwan, Kafrawi dkk (ed. ) (1999), Ensiklopedia Islam. Cet. VIII. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

Rahman, Fazlur (1996), I slam. Chicago-London: The University of Chicago Press

Saleh, Fauzan (2004), Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX. Cet. I, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta

Suminto, Aqib (ed.), Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah

Subhan, Arif (2003), “Prof. Dr. Harun Nasution Menyemai Islam Rasional”, dalam Tsaqofah, vol. I, No. 2, 2003

Safi, Louay (1998), Asas-asas Ilmu Pengetahuan: Satu Kajian Perbandingan Kaedah-kaedah Penyelidikan Islam dan Barat. Nur Hadi Ihsan (terj.). Kuala Lumpur: tp

Wahhab Khalaf, Abdul (1968), Ilmu Usul al-Fiqh. Ttp: ad-Dar al-Kuwaitiyah,

Downloads

Published

2022-12-14

Issue

Section

Articles