The Formation of Nationalism-Religious Country in Malaysia

Authors

  • Ahmad Farid Abd Jalal Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Rahimin Affandi Abdul Rahim Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Ahnaf Wafi bin Alias Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Siti Maimunah Binti Kahal Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.26593/focus.v3i1.5824

Keywords:

social history, malay race, phenomenological approaches, nationalism, Muslim society

Abstract

After independence, efforts to reconstruct the history of ancient Malaysia recorded by colonial scholars have been made. However, there are still poor explanations. Therefore, the following studies are the study of the history of the Malay community in a new interpretation. The methods used in this study are phenomenological. With this method it was found that the process of independence of Malaya in 1957 did not take place in the short run by the British and its elite, but it took a long time and made little sacrifice. It started in the form of awareness by scholars of Malay nationalism itself which unfortunately has been forgotten or closed their role by chroniclers.

References

Abdul Halim El-Muhammady (1992), “ Dakwah Dan Kesannya Dalam Kehidupan Masyarakat Melayu Tradisional “, Dalam Dinamika Dakwah, Suatu Perspektif Dari Zaman Awal Islam Hingga Kini, Kuala Lumpur: IPI.

Abdul Jabbar Abdullah (2012), Inequality, Education And Growth In Malaysia, Tesis Phd Untuk Deakin University.

Abdul Rahman Abdullah (1982), Pemikiran Umat Islam Di Nusantara, Kuala Lumpur: DBP.

Abdul Rahman Abdullah (1984), Gerakan Anti Penjajahan Di Malaysia 1511-1950: Pengaruh Agama Dan Tarikat, Kuala Lumpur: Penerbit Kintan.

Abdul Rahman Aziz (2000), Pekerjaan Dalam Kehidupan Manusia, Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia.

Abdul Rahman Embong (2000), Negara-Bangsa: Proses Dan Perbahasan, Bangi: Penerbit UKM.

Abdul Rahman Haji Ismail (1995), “ Nasionalisme Melayu Dan Nasionalisme Melayu Setanah Melayu: Satu Perbincangan Tentang Soal Permulaannya “, Dalam Isu-Isu Pensejarahan (Esei Penghargaan Kepada Dr. S. Suntharalingam), Pulau Pinang.

Abdul Rahman Haji Ismail (1995), Nasionalisme Melayu dan Nasionalisme Melayu Setanah Melayu: Satu Perbincangan tentang Soal Permulaannya, dalam Isu-isu Pensejarahan (Esei Penghargaan kepada Dr. S. Suntharalingam), Pulau Pinang: Penerbit USM.

Abdul Shukor Ariffin Dan Hasan Haji Ali (1983), “ Pergolakan Dasar Ekonomi Negara Sebelum Dan Selepas 1969 “, Dalam Malaysia: Sejarah Dan Proses Pembangunan, Kuala Lumpur.

Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim. Pemodenan & Pembaharuan di dalam Pengajian Tafsir al-Quran: Kajian ke arah Penubuhan Pengkalan Data Tafsir al-Quran, (Disertasi sarjana yang tidak diterbitkan), Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 2004.

Abdullah Ishak (1982), Pendidikan Islam Dan Pengaruhnya, Kuala Lumpur: DBP.

Ahmad Kamal Abdullah (1988), Unsur-Unsur Islam Dalam Puisi Melayu Moden, Kuala Lumpur: DBP, h. 47-48; Shafie Abu Bakar (1987), “ Ruba'i: Pengaruhnya Di Dalam Kesusasteraan Melayu “, Dalam Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisional, Kuala Lumpur: DBP, h. 95; Mohd. Anis Md. Nor (1990), The Zapin Melayu Dance Of Johor: From Village To A National Performance Tradition, Tesis Phd Untuk University Of Michigan.

Arba'iyah Mohd Nor (2011), Perkembangan Pensejarahan Islam Di Alam Melayu, Jurnal Al-Tamaddun, bil 6.

Awang Had Salleh (1980), Pelajaran Dan Perguruan Melayu Di Malaya Zaman British Dengan Rujukan Khas Kepada Sultan Idris Training College (SITC), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Awang Hadi Salleh (2000), Patriotisme dan Globalisme Dalam Konteks Pergerakan Bahasa dan Sastera Kebangsaan, dalam Abdul Latiff Abu Bakar (ed.), Globalisme dan Patriotisme dalam Sastera Melayu: Kumpulan Kertas Kerja Hari Sastera 1995, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

F. Swettenham (1893), About Perak, Singapore.

Firdaus Haji Abdullah (1985), Radical Malay Politics: Its Origin And Early Development, Petaling Jaya: Pelanduk Publication.

GP Means (1969), “ The Role Of Islam In The Political Development In Malaysia “, Dalam Comparative Politic, V. 1, No. 2.

Ginsburg, N., & Roberts, C., F., (1958). Malaya. Seattle: University of Washington Press.

Husin Mutalib (1981), Islam And Ethinicity In The Malay Politics, Singapore: Oxford University Press.

Isabella Bird. The Golden Chersonese and the Way Thither, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967.

Ismail Mat (1997), “ Pengajian Syariah: Hubungannya Dengan Adat Arab Dan Keadaan Di Malaysia “, Dalam Dinamisme Pengajian Syariah, Kuala Lumpur.

Kamaruddin Jaffar.2000. Dr. Burhanuddin Al-Helmy; Pemikiran dan Perjuangan, Kuala Lumpur: IKDAS. 2000.

Khasnor Johan (1998), “ Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi Dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah “, Dalam Malaysia: Sejarah Dan Proses Pembangunan, Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Mehmet Ozay (2011), A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era, World Journal Of Islamic History And Civilization, 1 (1).

Milne, R., S., & Mauzy, D., K., (1986). Malaysia: Traditional, Modernity and Islam. Boulder., CO: West View Press.

Mohamad Saleeh Rahamad (2007), Oksidentalisme Dalam Persuratan: Juzuk Penting Dalam Kajian Pascakolonial, Pemikir.

Mohammad Redzuan Othman (1998), “ The Role Of Makka-Educated Malays In The Development Of Early Islamic Scholarship And Education In Malaya “, Dalam Journal Of Islamic Studies, V. 9:2.

Mohammad Redzuan Othman (2001), “ Pengaruh Timur Tengah Dalam Perkembangan Awal Kesedaran Politik Melayu “, Dalam Jendela Masa, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohammed Redzuan Othman (1994), The Middle Eastern Influence On The Development Of Religious And Political Thought In Malay Society, 1880-1940, Tesis Ph.D Untuk University Of Edinburgh.

Mohd Hazim Shah (2007), Historicizing Rationality: The Transmission Of Rationality And Science To The Malay States Under British Rule, dalam Asian Journal Of Social Science, 35.

Mohd Hazim Shah Abdul Murad (2005), “ Epistemology Colonial: Satu Analisis Cirri Dan Kesannya “, Dalam (Edit) Mohamad Daud Mohamad, Pascakolonialisme Dalam Pemikiran Melayu, DBP: Kuala Lumpur.

Mohd. Sarim Mustajab (1982), “ Gerakan Islah Islamiyyah Di Tanah Melayu: 1906-1948 “, Dalam Malaysia: Sejarah Dan Proses Pembangunan, Kuala Lumpur.

Mohd. Taib Osman (1989), Malay Folk Beliefs: An Integration Of Disparate Elements, Kuala Lumpur: DBP, h. 48-50; Abd. Jalil Borhan (1996), “ Sumbangan Ulama Dalam Perkembangan Islam Di Alam Melayu “, Dalam Jurnal Syariah, V. 4, Bil. 2.

Mohd. Yusof Iskandar (1982), “ Masyarakat Melaka 1400-1511 TM Dengan Tinjauan Khusus Mengenai Orang-Orang Asing “, Dalam Malaysia: Sejarah Dan Proses Pembangunan, Kuala Lumpur.

Muhammad Abu Bakar (1990), “ Dari Pusat Ke Penggiran: Masa Kini Dan Masa Depan Pondok Di Malaysia “, Dalam Jurnal Pendidikan Islam, V. 3, Bil 1.

Nabir Abdullah (1987), “ Turki Dan Alam Melayu: Tinjauan Terhadap Sejarah Hubungan Ke Duanya “, Dalam Jebat, Bil. 15.

Nik Ahmad Hisham Bin Ismail (1998), Perceptions Of Leadership Amongst Ethnic Malay Pupils In Residential Secondary Schools In Peninsular Malaysia In The Context Of National Development, Tesis Phd, University Of London.

Omar Awang (1981), “ The Major Arabic Sources Which Determined The Structure Of Islamic Thought In The Malay Archipelago Before The Nineteenth Century AD In The Field Of Law, Theology And Sufism “, Dalam ISLAMIKA.

Penyenaraian Syeikh Abdullah Basmeih sebagai salah seorang tokoh pentafsir al-Quran Melayu adalah perlu dan amat berpatutan.

RO Winstedt (1934), “ A History Of Perak “, Dalam JMBRAS, 12(1).

Rahimin Affandi Abd. Rahim (2000), “ Fiqh Malaysia: Suatu Tinjauan Sejarah “, Dalam Fiqh Malaysia, Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini, Sungai Buloh: APIUM.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2000), “ Orientalisme Dan Keutuhan Ummah Islam: Suatu Analisis “, Dalam Jurnal Syariah, V. 9, Bil. 1.

Report On Education Of The Strait Settlements., 1903.

Saleh Faghizadeh. Sosiologi Sosiologi, (terj. Mohd Fauzi Yaacob), Kuala Lumpur: ITNMB. 2004.

Shafie Abu Bakar (1994), “Keilmuan Islam Dan Tradisi Pengajian Pondok “, Dalam Budi Kencana, Kuala Lumpur: DBP.

Shaharuddin Maaruf (1993), Konsep Wira Dalam Masyarakat Melayu, Singapura, h. 99-116.

Shamsul Amri Baharuddin (2004), “Oksidentalisme: Pengertian Dan Hala Tuju”, Dalam Jurnal Pemikir.

Siddiq Fadhil (1995), “ Tulisan Jawi: Plestarian Dan Pendaulatannya Di Alam Melayu “, Seminar Tulisan Jawi 1995, Kuala Lumpur.

Siti Hawa Abdullah (2007), Empati Sejarah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah, Jurnal Pendidik Dan Pendidikan, v. 22.

Siti Hawa Haji Salleh (1987), “Kesusasteraan Hikayat Sebagai Suatu Genre: Suatu Perbincangan Berdasarkan Hikayat Ismayatim “, Dalam Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisional, Kuala Lumpur: DBP.

Soda Naoki (2001), The Malay World In Textbooks: The Transmission Of Colonial Knowledge In British Malaya, Southeast Asian Studies, Vol. 39, No.2.

Stevenson, R., (1975). Cultivators And Administrators., British Educational Policy Towards The Malays 1875-1906, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Syed Hussein Al-Attas (1989), Milos Pribumi Malas, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Hussein Al-Attas (2005), “ Watak Tertawan Di Negara Membangun “, Dalam Edit Oleh Mohamad Daud Mohamad Pascakolonialisme Dalam Pemikiran Melayu, Kuala Lumpur: DBP.

Syed Hussein Al-Attas. (1979), Kita Dengan Islam: Tumbuh Tiada Berbuah, Singapura: Pustaka Nasional.

Wan Mohd Nor Wan Daud (2001), Pembangunan di Malaysia: ke Arah Suatu Kefahaman Baru yang Lebih Sempurna, Kuala Lumpur: ISTAC.

Wan Yahya Wan Ahmad (1985), “ The Early Development Of Islamic Education In Kelantan “, Dalam ISLAMIKA, Kuala Lumpur, V. 111.

Zainal Abidin Abdul Wahid (1992),” Penubuhan Kongres Melayu Se-Malaya Dan Kelahiran UMNO “ Dalam Zainal Abidin Abdul Wahid Et.Al, Malaysia: Warisan Dan Perkembangan, Kuala Lumpur: DBP.

Zainal Abidin Borhan. Pantun dan Peribahasa Melayu: Persoalan Jati Diri dan Patriotisme, dalam Abdul Latiff Bakar (ed.), Globalisme dan Patriotisme Dalam Sastera Melayu, Kuala Lumpur: APMUM. 2000.

Zainal Kling (1999),Keranamu Malaysia: Negara itu Adalah Akar Umbi Kehidupan dan Essensi Kewujudan Manusia, dalam Perpaduan, bil. 3.

Zawiah Yahya (1994), Resisting Colonialist Discourse, Penerbit UKM.

Downloads

Published

2022-12-14

Issue

Section

Articles